Recruitment Details(2018)

Sr.No File Name View File
1 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ प्रारूप निवड यादीतील नमूद उमेदवारांकरिता सुधारीत सूचना
2 जळगाव पोलीस भरती २०१८ - प्रारूप निवड यादीतील उमेदवारांकरिता सूचना
3 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ प्रारूप निवड यादीतील नमूद उमेदवारांकरिता सूचना
4 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ प्रारूप निवड यादीतील नमूद उमेदवार हजर राहण्या बाबत
5 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ बाबत उमेदवारांसाठी सूचना
6 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ तात्पुरती प्रतीक्षा यादी(Provisional Waiting List)
7 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ तात्पुरती निवड सुची (Provisional selection List)
8 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा- निकाल (सुधारीत)
9 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा- उत्तरतालीका(सुधारीत)
10 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा- उत्तरतालीकेतील बदला बाबत खुलसा
11 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षे संदर्भातील तक्रारी बाबत सूचना
12 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षेसंदर्भातील SMS न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी सूचना
13 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा बाबत/प्रेस नोट १६/०४/२०१८
14 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांना सुचना
15 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षेसाठी पात्र पुरुष उमेदवारांची यादी
16 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा बाबत/प्रेस नोट -०७/०४/२०१८
17 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ उमेद्वारांना जाहीर सूचना
18 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणीत पास झालेल्या उमेदवारांची यादी
19 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०७/०४ /२०१८ माजी सैनिक
20 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०७/०४ /२०१८
21 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०७/०४ /२०१८
22 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०६/०४ /२०१८
23 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ प्रेस नोट -०७/०४/२०१८
24 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०५ /०४ /२०१८
25 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०४ /०४ /२०१८
26 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०३ /०४ /२०१८
27 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२८ /०३/२०१८
28 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२७ /०३/२०१८
29 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२६ /०३/२०१८
30 अनुकंपा उमेदवारांची प्रोह्विजनल यादी सन २०१८
31 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२३/०३/२०१८
32 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२१/०३/२०१८
33 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२०/०३/२०१८
34 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१९/०३/२०१८
35 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१७/०३/२०१८
36 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१६/०३/२०१८
37 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१५/०३/२०१८
38 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१४/०३/२०१८
39 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१३/०३/२०१८
40 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१२/०३/२०१८
41 पोलीस भरती २०१८ - अर्ज भरण्याची मुदत वाढ
42 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती - २०१८ (जाहिरात)

Recruitment Details(2019)

Sr.No File Name View File
1जळगाव पोलीस भरती 2019 - नियुक्ती आदेश - 8 दिनांक 28/06/2022 View
2जळगाव पोलीस भरती 2019 - नियुक्ती आदेश - 7 दिनांक 14/06/2022 View
3जळगाव पोलीस भरती २०१९ - नियुक्ती आदेश - 6 दिनांक २०/०५/२०२२ View
4 जळगाव पोलीस भरती २०१९ - नियुक्ती आदेश - 5 दिनांक ०४/०५/२०२२ View
5जळगाव जिल्हा - गट क व गट ड संवर्गासाठी असलेली अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षासूची View
6 जळगाव पोलीस भरती २०१९ - नियुक्ती आदेश - 2 दिनांक २३/०३/२०२२ View
7जळगाव पोलीस भरती २०१९ - नियुक्ती आदेश दिनांक २४/०२/२०२२ View
8पोलीस भरती २०१९ मधील पात्र उमेदवारांनी साक्षांकन नमुना, कागदपत्र व वैद्यकीय तपासणीसाठी ३१-०१-२०२२ रो View
9जळगाव जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०१९ - मधील पात्र उमेदवारांनी वैद्यकीय तपासणीसाठी २७-०१-२०२२ रोजी हजर View
10जळगाव जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०१९ - सुधारित तात्पुरती निवड यादी (Revised Provisional Selection & Wa View
11जळगाव जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०१९ - तात्पुरती प्रतीक्षा यादी (Provisional Waiting List) View
12जळगाव जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०१९ - तात्पुरती निवड यादी (Provisional Selection List) View
13जळगाव पोलीस भरती 2019 - लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणीचे एकत्रित गुणांची यादी व सूचना View
14जळगाव जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०१९- शारिरीक चाचणीचा फेर निकाल २७-१२-२०२१ View
15जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१९ - शारिरीक चाचणी परीक्षेची गुण यादी View
16दिनांक ११/११/२०२१ रोजी घेण्यात येणाऱ्या कागदपत्र पडताळणी व शारिरीक चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची याद View
17दिनांक १०/११/२०२१ रोजी घेण्यात येणाऱ्या कागदपत्र पडताळणी व शारिरीक चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची याद View
18दिनांक ०९/११/२०२१ रोजी घेण्यात येणाऱ्या कागदपत्र पडताळणी व शारिरीक चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची याद View
19उमेदवारांनी घेतलेल्या तक्रारी/हरकतीवर निवड मंडळाचा निर्णय. View
20जळगाव पोलीस भरती २०१९ - १:१० प्रमाणे पात्र उमेदवारांची प्रवर्ग निहाय यादी. View
21जळगाव पोलीस भरती 2019 - दिनांक - 9 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल View
22जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१९ - लेखी परीक्षा ०९/१०/२०२१ - उत्तर तालिका (Answer Key) View
23जळगाव पोलीस भरती २०१९ - प्रसिध्दी पत्रक ०७/१०/२०२१ View
24पोलीस भरती २०१९ - लेखी परीक्षेसाठी उमेदवारांना महत्वाच्या सूचना View
25जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१९ - लेखी परीक्षेच्या अनुषंगाने प्रसिध्दी पत्रक View
26पोलीस भरती २०१९ - जाहिरात View
27पोलीस शिपाई भरती २०१९ - जाहिरात शुध्दीपत्रक (५ ऑगस्ट २०२१) View
28Anukampa Waiting List 2021 View
29अनुकंप प्रतीक्षा यादी २०२१ View
30Revised Anukampa View
31अनुकम्पाची प्रतीक्षा यादी View
32सन २०१९ चे पोलीस शिपाई पदाची भरती प्रक्रीये बाबत View
33महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवा प्रवेश) (सुधारणा) नियम, २०१९ View
34पोलीस शिपाई भरती २०१९ – जाहिरात व उमेदवारांसाठी सूचना View
35शुद्धीपत्रक- पोलीस भरती २०१९ View
36पोलीस शिपाई भरती २०१९ मध्ये आवेदन अर्ज स्वीकारण्याचा कालावधी View