Recruitment Details(2018)

Sr.No File Name View File
1 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ प्रारूप निवड यादीतील नमूद उमेदवारांकरिता सुधारीत सूचना
2 जळगाव पोलीस भरती २०१८ - प्रारूप निवड यादीतील उमेदवारांकरिता सूचना
3 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ प्रारूप निवड यादीतील नमूद उमेदवारांकरिता सूचना
4 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ प्रारूप निवड यादीतील नमूद उमेदवार हजर राहण्या बाबत
5 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ बाबत उमेदवारांसाठी सूचना
6 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ तात्पुरती प्रतीक्षा यादी(Provisional Waiting List)
7 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ तात्पुरती निवड सुची (Provisional selection List)
8 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा- निकाल (सुधारीत)
9 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा- उत्तरतालीका(सुधारीत)
10 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा- उत्तरतालीकेतील बदला बाबत खुलसा
11 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षे संदर्भातील तक्रारी बाबत सूचना
12 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षेसंदर्भातील SMS न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी सूचना
13 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा बाबत/प्रेस नोट १६/०४/२०१८
14 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांना सुचना
15 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षेसाठी पात्र पुरुष उमेदवारांची यादी
16 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा बाबत/प्रेस नोट -०७/०४/२०१८
17 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ उमेद्वारांना जाहीर सूचना
18 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणीत पास झालेल्या उमेदवारांची यादी
19 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०७/०४ /२०१८ माजी सैनिक
20 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०७/०४ /२०१८
21 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०७/०४ /२०१८
22 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०६/०४ /२०१८
23 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ प्रेस नोट -०७/०४/२०१८
24 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०५ /०४ /२०१८
25 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०४ /०४ /२०१८
26 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०३ /०४ /२०१८
27 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२८ /०३/२०१८
28 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२७ /०३/२०१८
29 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२६ /०३/२०१८
30 अनुकंपा उमेदवारांची प्रोह्विजनल यादी सन २०१८
31 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२३/०३/२०१८
32 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२१/०३/२०१८
33 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२०/०३/२०१८
34 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१९/०३/२०१८
35 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१७/०३/२०१८
36 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१६/०३/२०१८
37 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१५/०३/२०१८
38 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१४/०३/२०१८
39 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१३/०३/२०१८
40 पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१२/०३/२०१८
41 पोलीस भरती २०१८ - अर्ज भरण्याची मुदत वाढ
42 जळगाव जिल्हा पोलीस भरती - २०१८ (जाहिरात)

Recruitment Details(2019)

Sr.No File Name View File
1PSI Departmental Exam 2023 View
2पोलीस भरती २०१९ - सूक्ष्म कागदपत्र पडताळणी दि 19/01/2023 View
3पोलीस भरती २०१९ - सूक्ष्म कागदपत्र पडताळणी दि 16/01/2023 View
4जळगाव पोलीस भरती 2019 - नियुक्ती आदेश - 12 दिनांक 04/01/2023 View
5अनुकंपा प्रतीक्षा सूची / जेष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याबाबत View
6पोलीस भरती २०१९ - सूक्ष्म कागदपत्र पडताळणी दि ०३/१०/२०२२ View
7जळगाव पोलीस भरती 2019 - नियुक्ती आदेश - 11 दिनांक 30/08/2022 View
8जळगाव पोलीस भरती 2019 - नियुक्ती आदेश - 10 दिनांक 24/08/2022 View
9जळगाव पोलीस भरती 2019 - नियुक्ती आदेश - 9 दिनांक 12/08/2022 View
10जळगाव पोलीस भरती 2019 - नियुक्ती आदेश - 8 दिनांक 28/06/2022 View
11जळगाव पोलीस भरती 2019 - नियुक्ती आदेश - 7 दिनांक 14/06/2022 View
12जळगाव पोलीस भरती २०१९ - नियुक्ती आदेश - 6 दिनांक २०/०५/२०२२ View
13 जळगाव पोलीस भरती २०१९ - नियुक्ती आदेश - 5 दिनांक ०४/०५/२०२२ View
14जळगाव जिल्हा - गट क व गट ड संवर्गासाठी असलेली अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षासूची View
15 जळगाव पोलीस भरती २०१९ - नियुक्ती आदेश - 2 दिनांक २३/०३/२०२२ View
16जळगाव पोलीस भरती २०१९ - नियुक्ती आदेश दिनांक २४/०२/२०२२ View
17पोलीस भरती २०१९ मधील पात्र उमेदवारांनी साक्षांकन नमुना, कागदपत्र व वैद्यकीय तपासणीसाठी ३१-०१-२०२२ रो View
18जळगाव जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०१९ - मधील पात्र उमेदवारांनी वैद्यकीय तपासणीसाठी २७-०१-२०२२ रोजी हजर View
19जळगाव जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०१९ - सुधारित तात्पुरती निवड यादी (Revised Provisional Selection & Wa View
20जळगाव जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०१९ - तात्पुरती प्रतीक्षा यादी (Provisional Waiting List) View
21जळगाव जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०१९ - तात्पुरती निवड यादी (Provisional Selection List) View
22जळगाव पोलीस भरती 2019 - लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणीचे एकत्रित गुणांची यादी व सूचना View
23जळगाव जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०१९- शारिरीक चाचणीचा फेर निकाल २७-१२-२०२१ View
24जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१९ - शारिरीक चाचणी परीक्षेची गुण यादी View
25दिनांक ११/११/२०२१ रोजी घेण्यात येणाऱ्या कागदपत्र पडताळणी व शारिरीक चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची याद View
26दिनांक १०/११/२०२१ रोजी घेण्यात येणाऱ्या कागदपत्र पडताळणी व शारिरीक चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची याद View
27दिनांक ०९/११/२०२१ रोजी घेण्यात येणाऱ्या कागदपत्र पडताळणी व शारिरीक चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची याद View
28उमेदवारांनी घेतलेल्या तक्रारी/हरकतीवर निवड मंडळाचा निर्णय. View
29जळगाव पोलीस भरती २०१९ - १:१० प्रमाणे पात्र उमेदवारांची प्रवर्ग निहाय यादी. View
30जळगाव पोलीस भरती 2019 - दिनांक - 9 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल View
31जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१९ - लेखी परीक्षा ०९/१०/२०२१ - उत्तर तालिका (Answer Key) View
32जळगाव पोलीस भरती २०१९ - प्रसिध्दी पत्रक ०७/१०/२०२१ View
33पोलीस भरती २०१९ - लेखी परीक्षेसाठी उमेदवारांना महत्वाच्या सूचना View
34जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१९ - लेखी परीक्षेच्या अनुषंगाने प्रसिध्दी पत्रक View
35पोलीस भरती २०१९ - जाहिरात View
36पोलीस शिपाई भरती २०१९ - जाहिरात शुध्दीपत्रक (५ ऑगस्ट २०२१) View
37Anukampa Waiting List 2021 View
38अनुकंप प्रतीक्षा यादी २०२१ View
39Revised Anukampa View
40अनुकम्पाची प्रतीक्षा यादी View
41सन २०१९ चे पोलीस शिपाई पदाची भरती प्रक्रीये बाबत View
42महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवा प्रवेश) (सुधारणा) नियम, २०१९ View
43पोलीस शिपाई भरती २०१९ – जाहिरात व उमेदवारांसाठी सूचना View
44शुद्धीपत्रक- पोलीस भरती २०१९ View
45पोलीस शिपाई भरती २०१९ मध्ये आवेदन अर्ज स्वीकारण्याचा कालावधी View