Recruitment

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ प्रारूप निवड यादीतील नमूद उमेदवारांकरिता सुधारीत सूचना

जळगाव पोलीस भरती २०१८ - प्रारूप निवड यादीतील उमेदवारांकरिता सूचना

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ प्रारूप निवड यादीतील नमूद उमेदवारांकरिता सूचना

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ प्रारूप निवड यादीतील नमूद उमेदवार हजर राहण्या बाबत

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ बाबत उमेदवारांसाठी सूचना

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ तात्पुरती प्रतीक्षा यादी(Provisional Waiting List)

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ तात्पुरती निवड सुची (Provisional selection List)

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा- निकाल (सुधारीत)

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा- उत्तरतालीका(सुधारीत)

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा- उत्तरतालीकेतील बदला बाबत खुलसा

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षे संदर्भातील तक्रारी बाबत सूचना

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षेसंदर्भातील SMS न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी सूचना

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा बाबत/प्रेस नोट __१६/०४/२०१८

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांना सुचना

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षेसाठी पात्र महिला उमेदवारांची यादी

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षेसाठी पात्र पुरुष उमेदवारांची यादी

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ लेखी परीक्षा बाबत/प्रेस नोट -०७/०४/२०१८

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ उमेद्वारांना जाहीर सूचना

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणीत पास झालेल्या उमेदवारांची यादी

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०७/०४ /२०१८ माजी सैनिक

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०७/०४ /२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०७/०४ /२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०६/०४ /२०१८

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती २०१८ प्रेस नोट -०७/०४/२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०५ /०४ /२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.०४ /०४ /२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.० ३ /०४ /२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२८ /०३/२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२७ /०३/२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२६ /०३/२०१८

अनुकंपा उमेदवारांची प्रोह्विजनल यादी सन २०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२३/०३/२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२२/०३/२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२१/०३/२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.२०/०३/२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१९/०३/२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१७/०३/२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१६/०३/२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१५/०३/२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१४/०३/२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१३/०३/२०१८

पोलीस भरती २०१८ मैदानी चाचणी गुणपत्रक दि.१२/०३/२०१८

पोलीस भरती २०१८ - अर्ज भरण्याची मुदत वाढ

जळगाव जिल्हा पोलीस भरती - २०१८ (जाहिरात)